Příběh Křivoklátské směsi bude uveřejněn na těchto stránkách 21. 12. 2023, den před zimním slunovratem. Pokud se chcete dozvědět více, informace naleznete na Instagramu a Facebooku.

In the year 1292, no one would have said that just a few years earlier, famine and unrest had ravaged the Křivoklát Castle area. It was the daughter of a metallurgist named Hana who saved Křivoklátsko, the Forest of Crooked Logs, from Brandenburg mercenaries at that time. However, the past left scars on her, forcing her into hiding. Everything changes when she encounters a mysterious stranger who initiates her into ancient writings. As Hana hears the words from the De rerum natura manuscript, she remembers her father’s tale of a celestial blacksmith who forges elements of the world within distant stars. Her understanding of nature brings her back to her lost childhood and painful memories that will help her confront the visions of phantoms, cold, and unrest that are destined to return in the future.

The story unfolds ten years after the original legend of the Forest and is supplemented by additional tales and well-known legends from the Bronze Age, through Celtic settlements, until the present day. You will learn about the changes in the landscape and climate over millennia, our own history, and scientific knowledge from the last years regarding the origin and development of forests, the universe, and life.

Title: The Brews of the Forest of Crooked Logs
Author: Přemysl Lúa Černý
Price: 99 CZK (approx. $4.99)
Number of pages: 604 pages
Available formats: PDF, AZW3 (Kindle), EPUB, MOBI
Language: English (for Czech, see below)
ISBN 978-80-11-04169-4 (PDF)
ISBN 978-80-11-04170-0 (EPUB)
ISBN 978-80-11-04171-7 (MOBI)
Issued by the author.


V roce 1292 by nikdo neřekl, že ještě před několika lety kolem hradu Křivoklátu řádil hlad a nepokoje. Byla to dcera hutníka jménem Hana, která tehdy Křivoklátsko zachránila před braniborskými žoldnéři. Minulost v ní však zanechala rány, které ji nutí se skrývat. Vše se změní ve chvíli, kdy potká tajemného cizince, který ji zasvětí do antických spisů. Hana si při slovech z rukopisu De rerum natura vzpomene, jak jí otec kdysi vyprávěl pohádku o nebeském kováři, který v nitru vzdálených hvězd tvoří prvky světa. Poznání přírody ji vrací ke ztracenému dětství a bolestivým vzpomínkám, které jí pomohou čelit vidinám přízraků, chladu a nepokojů, jež mají v budoucnu znovu udeřit.

Příběh se odehrává deset let po původní křivoklátské pověsti a je doplněn dalšími příběhy a známými pověstmi od doby bronzové, přes keltské osídlení až po současnost. Dozvíte se o změnách křivoklátské krajiny a podnebí v průběhu tisíciletí, o naší vlastní historii a přírodovědných poznatcích z posledních let, které se týkají vzniku a vývoje lesa, vesmíru a života.

Název: Křivoklátské směsi: Příběh o překonání minulosti skrze poznání přírody
Autor: Přemysl Lúa Černý
Cena pouze e-kniha: 99 Kč
Cena audiokniha & e-kniha: 129 Kč
Počet stran (e-kniha): 566 stran
Počet minut (audiokniha): 12 hodin 11 minut
E-kniha dostupná ve formátech: PDF, AZW3 (Kindle), EPUB, MOBI
Audiokniha dostupná ve formátu: MP3
Jazyk: čeština
Žánr: populárně naučný příběh
ISBN: 978-80-11-03863-2 (PDF)
ISBN: 978-80-11-03864-9 (EPUB)
ISBN: 978-80-11-03865-6 (MOBI)
Vydal autor.
E-kniha je dostupná též v angličtině pod názvem
The Brews of the Forest of Crooked Logs.

Příspěvky